Til kassen
Totalt: 0,-

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter

Vi anbefaler

Til kassen
Totalt 0,-

Salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett
Innledning:
Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp
av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke
hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i
næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt
brukt av Forbrukerombudet.
Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven,
markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker
ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de
lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for
handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse
salgsbetingelsene.
I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten
utfylles med relevante lovbestemmelser.

1. Avtalen
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i
bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art,
mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte
korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.
Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i
nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går
direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran
salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene
Selger Firmanavn: M & H Enterprises AS
Kontaktadresse: Nodelandsveien 411
E-post: valhallavapemail@gmail.com
Telefonnummer: 973 08 409
Organisasjonsnummer: 922 363 811
Kjøper er den person som foretar bestillingen.

3. Priser
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.
Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter
(merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr,
emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i

bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen
skal selges uten tillegg av merverdiavgift. (1)

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.
En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i
tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den
annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Ordrebekreftelse
Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold
bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.
Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med
bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom
bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

6. Betaling
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til
kjøperen.
Dersom kjøperen bruker kredittkort (2) eller debetkort (3) ved betaling, kan selgeren
reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen. (4)
Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. (5)
Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av
varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar forsendelsen.
Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved
tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette.
Det selges ikke produkter til kunder under 18 år.
7. Levering m.v.
Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det
tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til
kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren
sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til
bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport.
Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

X35

8. Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til
avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt
til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade
som skyldes egenskaper ved varen selv.

9. Angrerett
Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser (7). Angrerett
innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen
mangel ved den og selv om den ikke er levert.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de
foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen
angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av
varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og
opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema,
vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har
fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.
Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig
(angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om
hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er
forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag
selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren
kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at
kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.
Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel
kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da
kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen
hvis dette er mulig.
Maskiner og utstyr som er blitt brukt kan ikke leveres tilbake under angrerett, da det finnes
fare for smitte, med unntak for fabrikasjonsfeil.
Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art
ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller
datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun
dersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på
forseglingen.

10. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker
om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om
den ellers har mangler.
Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til
selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller
hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.
Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget
mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen.
Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen
fem år.
Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og
varen ikke er levert.
Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende
krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).(8)
Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom
partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i
henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde
kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.
Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen
fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan
likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan
overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren
at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller
vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.
Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller
hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har
fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre
selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.
Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av
forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.
Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

13. Kjøperens rettigheter ved mangel
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens
side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter
omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve
prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.
Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren
retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens
krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige
kostnader.
Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering
skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine
utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk
på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner
som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.
Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller
omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller
omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.
Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve
forholdsmessig prisavslag.
Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er
uvesentlig.
Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som
følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.
Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11.
Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og
eventuelle garantier stilt av selger.

14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke
skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i
forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse
av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter
omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved
ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.
Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at
kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett
dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan
selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist
for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens
tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.
Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun
lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens §46.
Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i
henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved
forsinket betaling.(9) Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli
sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om
inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.(10)
Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente
ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr 100 + frakt tur/retur.
Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et
slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år. (11)

15. Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de
rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer
dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller
mangler etter punkt 12 og 13.

16. Personopplysninger (12)
Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de
personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre
forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes
med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens
personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal
få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.
Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for
sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.
Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å
sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få
gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen.
Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om
hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis
ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.
Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom
han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller
hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

17. Konfliktløsning
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med
Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning
ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet
fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er
rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved
innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

18. Kildeliste
1. Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.
2. Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at
kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.
3. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at
brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.
4. Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og
Finansnæringens hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort –
forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og
Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11.
5. Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m.
6. Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte
gjeld jf. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2.
7. Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg
og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).
9. Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.
10. Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte
pengekrav.
11. Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. §
2.
12. Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.

19. Aldersgrense 18 År
Det er forbudt å selge eller overlate tobakksvarer, røykeutstyr, tobakkssurrogater eller
tobakksimitasjoner til personer under 18 år. Er det tvil om kjøperens alder, kan salg bare
finne sted dersom kjøperen dokumenterer å ha fylt 18 år.
Salg av tobakksvarer til forbruker kan bare foretas av personer over 18 år. Det samme
gjelder salg av tobakksimitasjoner, tobakkssurrogater, røykeutstyr og E-sigaretter.
https://lovdata.no/lov/1973-03-09-14/§17

Produktet du valgte er lagt i handlekurven